Eesti keele kursused

A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Koolituse maht:

üldmaht on 200 tundi:
150 tundi kontaktõpet ja 50 iseseisvat tööd.

Üldinfo:

Koolitusmetoodika:
Eesti keele õpetamine- õppimine tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, st pearõhk on suhtlemisel õppivas keeles. Arendatakse kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust. Paralleelselt kommunikatiivsete oskuste arendamisega õpetatakse ka keeleteadmisi.

Õpiväljundid:
- õppija saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
- kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
- vastab väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
- on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist.

Koolituse alustamise tingimused:
Õppima võetakse õppija kirjaliku sooviavalduse alusel.
Keeleoskustase määratakse testi alusel või vastava õppejõuga vestluse käigus.

B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Koolituse maht:

üldmaht on 260 tundi:
182 tundi kontaktõpet ja 78 iseseisvat tööd.

Üldinfo:

Koolitusmetoodika:
Eesti keele õpetamine- õppimine tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, st pearõhk on suhtlemisel õppivas keeles. Arendatakse kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust. Paralleelselt kommunikatiivsete oskuste arendamisega õpetatakse ka keeleteadmisi.

Õpiväljundid:
- õppija mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
- saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
- saab lugedes aru sageli esinevatest sõnadest koosnevast või tema töö või huvidega seotud tekstist ning isiklikust kirjast;
- oskab kirjutada lihtsamat seostatud teksti talle tuttaval või huvipakkuval teemal ning oma kogemusi ja muljeid kirjeldades.

Koolituse alustamise tingimused:
Õppima võetakse õppija kirjaliku sooviavalduse alusel.
Vajalik õppija eesti keele valdamine A2 tasemel.
Keeleoskustase määratakse testi alusel ja vastava õppejõuga vestluse käigus.

B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

Koolituse maht:

üldmaht on 450 tundi:
300 tundi kontaktõpet ja 150 iseseisvat tööd.

Üldinfo:

Koolitusmetoodika:
Eesti keele õpetamine- õppimine tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile, st pearõhk on suhtlemisel õppivas keeles. Arendatakse kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eelkõige arendatakse rääkimis- ja kuulamisoskust. Paralleelselt kommunikatiivsete oskuste arendamisega õpetatakse ka keeleteadmisi.

Õpiväljundid:
- õppija mõistab keerukate tekstide ja mõttevahetuse tuuma;
- oskab koostada erialase või keerukama teksti kokkuvõtet, refereeringut ja ülevaadet;
- oskab ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;
- suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi;
-oskab kirjeldada olukordi, seisukohti, väljendada arvamusi ja tundeid nii kõnes kui kirjas.

Koolituse alustamise tingimused:
Õppima võetakse õppija kirjaliku sooviavalduse alusel.
Vajalik õppija eesti keele valdamine B1 tasemel.
Keeleoskustase määratakse testi alusel ja vastava õppejõuga vestluse käigus.

Koolitaja: Veera Jefremova

veera

Eesti ja vene keele õpetaja – kõrgharidus, magister (Tartu Riiklik Ülikool 1966.a. vene keele ja kirjanduse eriala; Tallinna Pegagoogiline Instituut, 1989.a. eesti keele ja kirjanduse eriala). Üldstaaž 62 aastat.
Õpetamise kogemus – 62 aastat. Töötab Tallinna Erateeninduskoolis al. 1999.a.

Koolitusele registreerimine:

Please enter your name.
Please enter a subject.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Kontaktid

Estonia pst. 5а, Таллинн
tel.: +372 545 15 999
e-mail: [email protected]