Koka koolitus

Lähimad kuupäevad:

14.01.2019–17.05.2019

Koolituse maht:

1183 akademilist tundi (45,5 EKAP):
- 481 tundi (18,5 EKAP) auditoorne töö
- 182 tundi (7 EKAP) praktika koolikeskkonnas
- 468 (18 EKAP) ettevõttepraktika
- 52 tundi (2 EKAP) iseseisev töö

Õppekava moodulid:

1) Sissejuhatus
2) Toiduhügieen ja ohutus
3) Töö planeerimine ja korraldus
4) Puhastus- ja koristustööd
5) Menüü koostamine
6) Kaupade käitlemine
7) Toitude valmistamine
8) Teenindamine
9) Erialane eesti/inglise keel (õppija valikul)
10) Praktika ettevõttes
11) Iseseisev töö

Koolituse eesmärk:

Tallinna Erateeninduskooli koka koolituste eesmärgiks on valmistada õppija ette kutseeksamiks, võimaldada õppijal omandada pädevused tööks kokana majutuse-, toitlustamisettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Õpiväljundid:

Õppija
1) valmistab ette oma töökoha, lähtudes tööülesannetest; hoiab oma töökoha korras, lähtudes hügieeninõuetest;
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd;
3) koostab ja kohandab erinevat tüüpi menüüd, lähtudes ettevõtte eripärast ja sihtrühmast ning arvestades õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi;
4) võtab vastu ja ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele;
5) valmistab ja serveerib toitu vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid;
6) teenindab toitlustusettevõttes, lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest ja ettevõtte teeninduse korraldusest ja kasutades asjakohaseid teenindusviise ja –tehnikaid;
7) lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides koka kutseala head tava;
8) valdab eesti keelt tasemel B1 ja inglise keelt tasemel A2.

Õppejõud

Аннели Кубби

Anneli Kubbi

pagar-kondiitri eriala õpetaja

Ирина Солдатова

Irina Soldatova

esmaabi ja toiduhügieeni õpetaja

NI

Natalja Iltšuk

kokaeriala õpetaja

OGUsseva5

Olga Gusseva

kondiitri eriala õpetaja

Koolitusele registreerimine:

Please enter your name.
Please enter a subject.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.

Kontaktid

Estonia pst. 5а, Таллинн
tel.: +372 545 15 999
e-mail: [email protected]